Изпълнение на СВОМР

ИГРП

Мерки СВОМР

Критерии за оценка на проекти

Регистър на проекти, подадени по СВОМР

Решения на КППП и на КУО за одобрени проекти


 

ИГРП

Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на „МИГ общини Елена и Златарица“

ИГРП 2023 г. – Изтегли

ИГРП 2022 г. – втора актуализация – Изтегли

ИГРП 2022 г. актуализирана – Изтегли

ИГРП 2022 г. –Изтегли

ИГРП 2021 г- актуализирана

ИГРП 2021 г. – Изтегли

ИГРП към 08-09-2020 г. – Изтегли

ИГРП към 05-05-2020 г. – Изтегли

ИГРП към 11-11-2019 г. – Изтегли

ИГРП към 15-10-2019 г – Изтегли

ИГРП към 12-08-2019 г – Изтегли

ИГРП към 17.06.2019 г – Изтегли

ИГРП към 17.01.2019 г. – Изтегли

ИГРП към 30.10.2018 г. – Изтегли

ИГРП към 12.06.2018 г. – Изтегли

ИГРП към 07.03.2018 г. – Изтегли


Мерки СВОМР

ТРЕТИ ПРИЕМ ПО ПОДМЯРКА 7.5 /2022 Г/

СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” обявява прием по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.329 по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от СВОМР.

Обява – Изтегли

Условия за кандидатстване – Изтегли

Документи за попълване – Изтегли

Документи за информация – Изтегли

Условия за изпълнение – Изтегли

Документи за изпълнение – Изтегли

 

ВТОРИ ПРИЕМ ПО ПОДМЯРКА 7.2 /2022 Г/

СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” обявява прием по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.238 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от СВОМР.

Обява – Изтегли

Условия за кандидатстване – Изтегли

Документи за попълване – Изтегли

Документи за информация – Изтегли

Условия за изпълнение  – Изтегли

Документи за изпълнение – Изтегли

 

ТРЕТИ ПРИЕМ ПО ПОДМЯРКА 7.6 /2021 Г/

СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” обявява процедура чрез подбор на проектни предложения №  BG06RDNP001-19.328 по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от СВОМР

Обява – Изтегли

Условия за кандидатстване – Изтегли

Документи за попълване – Изтегли

Документи за информация – Изтегли

Условия за кандидатстване – Изтегли

Документи за изпълнение – Изтегли

 

ТРЕТИ ПРИЕМ ПО ПОДМЯРКА 6.4.1 /2021 Г/

СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” обявява процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.213 по подмярка 6.4.1. “Инвестиции в подкрепа на  неземеделски дейности”, мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия” от СВОМР

Обява – Изтегли

Условия за кандидатстване – Изтегли

Документи за попълване – Изтегли

Документи за информация – Изтегли

Условия за изпълнение – Изтегли

Документи за изпълнение –  Изтегли

 

ТРЕТИ ПРИЕМ ПО ПОДМЯРКА 4.1.2 /2021 г/

СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” обявява процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.295 – ТРЕТИ прием по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 04 „Инвестиции в материални активи“ от СВОМР.

Обява  Изтегли

Условия за кандидатстване – Изтегли

Документи за попълване – Изтегли

Документи за информация – Изтегли

Условия за изпълнение – Изтегли

Документи за изпълнение – Изтегли

Оценителен доклад – Оценителен доклад 4.1.2

Списък на предложените за финансиране проекти – Списък на предложените за финансиране по 4.1.2

Списък на резервните проекти – Списък на резервните ПП 4.1.2

Списък на оттеглените проекти – Списък на оттеглените ПП 4.1.2

Списък на отхвърлените проекти – Списък на отхвърлените ПП 4.1.2

СЪОБЩЕНИЕ – 28.02.2023 Г.

СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” уведомява всички заинтересовани страни, че е рестартирана оценката на процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19.295 оценителна сесия № BG06RDNP001-19.295-S2 по подмярка  4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 04 „Инвестиции в материални активи“ от

Резултати от рестартираната оценка:

Оценителен доклад – Оценителен доклад

Списък на предложените за финансиране проектни предложения – Списък на предложените за финансиране проектни предложения

Списък на отхвърлените проектни предложения – Списък отхвърлени проектни предложения

Списък на оттеглените проектни предложения – Списък оттеглени проектни предложения

Списък на резервните проектни предложения – Списък на резервните проектни предложения

 

 

***************************************************************************************************************

ВТОРИ ПРИЕМ ПО 4.1.2 /2020 г/

СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” обявява процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.295 – втори прием по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 04 „Инвестиции в материални активи“ от СВОМР.

Обява за прием – Изтегли

Условия за кандидатстване – Изтегли

Документи за информация – Изтегли

Документи за попълване – Изтегли

Условия за изпълнение – Изтегли

Документи към условията за изпълнение – Изтегли

 

Удължен срок за прием по подмярка 7.6

СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” уведомява, че е удължен срока на прием по процедура №  BG06RDNP001-19.328 по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от СВОМР до 14.09.2020 г.

Обява с удължен срок – Изтегли

Условия за кандидатстване с удължен срок – Изтегли

Документи за информация – Изтегли

Документи за попълване – Изтегли

Условия за изпълнение – Изтегли

Документи към условията за изпълнение – Изтегли

Оценителен доклад – Изтегли

Списък на предложените за финансиране проекти – Изтегли

Списък на резервните проекти – Изтегли

Списък на отхвърлените проекти – Изтегли

Списък на оттеглените проекти – Изтегли

 

Удължен срок за прием по подмярка 7.5

СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” уведомява, че е удължен срока на прием по  процедура  № BG06RDNP001-19.329 по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от СВОМР до 14.09.2020 г.

Обява с удължен срок Изтегли

Условия за кандидатстване Изтегли

Документи за попълване Изтегли

Документи за информация Изтегли

Условия за изпълнение Изтегли

Документи към условията за изпълнение Изтегли

Оценителен доклад – Изтегли

Списък на предложените за финансиране проекти – Изтегли

Списък на резервните проекти – Изтегли

Списък на отхвърлените проекти – Изтегли

Списък на оттеглените проекти – Изтегли

 

Подмярка 7.6 – втори прием

Днес – 23.06.2020 г. СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” обявява процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.328 по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от СВОМР.

Обява за прием – Изтегли

Условия за кандидатстване – Изтегли

Документи за информация към УК – Изтегли

Документи за попълване към УК – Изтегли

Условия за изпълнение – Изтегли

Документи към условията за изпълнение  – Изтегли

 

Подмярка 7.5 – втори прием

Днес – 23.06.2020 г. СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” обявява процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.329 по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от СВОМР.

Обява за прием – Изтегли

Условия за кандидатстване – Изтегли

Документи за информация към условията за кандидатстване – Изтегли

Документи за попълване – Изтегли

Условия за изпълнение – Изтегли

Документи към условията за изпълнение – Изтегли

 

Подмярка 7.6 – първи прием

Днес – 16.12.2019 г. СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” обявява процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.328 по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от СВОМР.

Обява за прием – Изтегли

Условия за кандидатстване – Изтегли

Документи за информация към условията за кандидатстване – Изтегли

Документи за попълване – Изтегли

Условия за изпълнение – Изтегли

Документи към условията за изпълнение – Изтегли

Оценителен доклад – Изтегли

Списък на предложените за финансиране проекти – Изтегли

Списък на резервните проекти – Изтегли

Списък на отхвърлени проекти – Изтегли

Списък на оттеглени проекти – Изтегли

 

Подмярка 7.5 – първи прием

Днес – 16.12.2019 г. СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” обявява процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.329 по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от СВОМР.

Обява за прием – Изтегли

Условия за кандидатстване – Изтегли

Документи за информация към условията за кандидатстване – Изтегли

Документи за попълване – Изтегли

Условия за изпълнение – Изтегли

Документи към условията за изпълнение – Изтегли

Оценителен доклад – Оценителен доклад

Списък на предложените за финансиране проекти – Изтегли

Списък на резервните проекти –  Изтегли

Списък на отхвърлени проекти – Изтегли

Списък на оттеглени проекти – Изтегли

 

Подмярка 4.1.2 – първи прием

Днес – 16.12.2019 г. СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” обявява процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.295 по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 04 „Инвестиции в материални активи“ от СВОМР.

Обява за прием – Изтегли

Условия за кандидатстване – Изтегли

Документи за информация към условията за кандидатстване – Изтегли

Документи за попълване – Изтегли

Условия за изпълнение – Изтегли

Документи към условията за изпълнение – Изтегли

Оценителен доклад – Изтегли

Списък на предложените за финансиране проектни предложения – Изтегли

Списък на резервните проектни предложения – Изтегли

Списък на отхвърлените проектни предложения – Изтегли

Списък на оттеглените проектни предложения – Изтегли

 

Подмярка 6.4.2 – втори прием

Днес – 25.09.2019 г. СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” обявява процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.256 по подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“, мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия” от СВОМР.

Обява за прием – Изтегли

Условия за кандидатстване – Изтегли

Документи за информация към условия за кандидатстване – Изтегли

Документи за попълване към условия за кандидатстване – Изтегли

Условия за изпълнение – Изтегли

Документи за информация към условия за изпълнение – Изтегли

Въпроси и отговори по процедура – Изтегли

 

Подмярка 6.4.1 – втори прием

Днес – 25.09.2019 г. СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” обявява процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.213 по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на  неземеделски дейности“, мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия” от СВОМР.

Обява за прием – Изтегли

Условия за кандидатстване – Изтегли

Документи за информация към условия за кандидатстване – Изтегли

Документи за попълване към условия за кандидатстване – Изтегли

Условия за изпълнение – Изтегли

Документи за информация към условия за изпълнение – Изтегли

Въпроси и отговори –

1. Изтегли 

2. Изтегли

Списък на недопуснатите до ТФО проектни предложения – Изтегли

Оценителен доклад – Изтегли

Списък на предложените за финансиране проектни предложения – Изтегли

Списък на резервните проектни предложения – Изтегли

Списък на отхвърлените проектни предложения – Изтегли

Списък на оттеглените проектни предложения – Изтегли

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” уведомява всички заинтересовани страни, че е рестартирана оценката на процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19.213-S2 – втори прием по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на  неземеделски дейности“, мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия” от СВОМР. .

Резултати от извършената повторна оценка:

Нов оценителен доклад – Изтегли

Списък на предложените за финансиране проекти – Изтегли

Списък на резервните проекти – Изтегли

Списък на отхвърлените проекти – Изтегли

Списък на оттеглените проекти – Изтегли

 

Подмярка 4.2 – втори прием

Днес – 25.09.2019 г. СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” обявява процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.171 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 04 „Инвестиции в материални активи“ от СВОМР.

Обява за прием – Изтегли

Условия за кандидатстване – Изтегли

Документи за информация към условия за кандидатстване – Изтегли

Документи за попълване към условия за кандидатстване – Изтегли

Условия за изпълнение – Изтегли

Документи за информация към условия за изпълнение – Изтегли

Оценителен доклад – Изтегли

Списък на предложените за финансиране проектни предложения – Изтегли

Списък на резервните проектни предложения – Изтегли

Списък на отхвърлените проектни предложения – Изтегли

Списък на оттеглените проектни предложения – Изтегли

 

Подмярка 7.6 – удължен срок на приема

Днес, 20.05.2019 г., СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” продължава срока за прием по процедура №  BG06RDNP001-19.081 по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от СВОМР.

Обява за прием – обява по 7.6 с продължаване на срок

Условия за кандидатстване – Условия за кандидатстване по 7.6 продължен срок

Документи за информация към условия за кандидатстване – Изтегли

Документи за попълване към условия за кандидатстване – Изтегли

Условия за изпълнение – Изтегли

Документи за информация към условия за изпълнение – Изтегли

 

Подмярка 6.4.2

Днес, 27.03.2019 г., СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” обявява процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.256 по подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“, мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия” от СВОМР.

Обява за прием – Изтегли

Условия за кандидатстване – Изтегли

Документи за информация към условия за кандидатстване – Изтегли

Документи за попълване към условия за кандидатстване – Изтегли

Условия за изпълнение – Изтегли

Документи за информация към условия за изпълнение – Изтегли

Списък на недопуснатите до ТФО по 6.4.2 – Изтегли

Оценителен доклад по 6.4.2 – Изтегли

Списък на предложените за финансиране проекти по 6.4.2 – Изтегли

Списък на резервните проекти по 6.4.2 – Изтегли

Списък на отхвърлените проекти по 6.4.2 – Изтегли

Списък на оттеглените проекти по 6.4.2 – Изтегли

 

Подмярка 7.6

Днес, 27.03.2019 г., СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” обявява процедура чрез подбор на проектни предложения №  BG06RDNP001-19.081 по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от СВОМР.

Обява за прием – Изтегли

Условия за кандидатстване – Изтегли

Документи за информация към условия за кандидатстване – Изтегли

Документи за попълване към условия за кандидатстване – Изтегли

Условия за изпълнение – Изтегли

Документи за информация към условия за изпълнение – Изтегли

 

Подмярка 7.2

Днес, 26.02.2019 г, СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” обявява процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.238 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от СВОМР.

Обява за прием – Изтегли

Условия за кандидатстване – Изтегли

Документи за информация към условия за кандидатстване – Изтегли

Документи за попълване към условия за кандидатстване – Изтегли

Условия за изпълнение – Изтегли

Документи за информация към условия за изпълнение – Изтегли

Оценителен доклад по подмярка 7.2 – Изтегли

Списък на предложените за финансиране проекти по 7.2 – Изтегли

Списък на резервните проекти по 7.2 – Изтегли

Списък на отхвърлените проекти по 7.2 – Изтегли

Списък на оттеглените проекти по 7.2 – Изтегли

 

Подмярка 6.4.1

Днес, 15.01.2019 г СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” обявява процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.213 по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от мярка 06 „Развитие на стопанства и предприятия“ от СВОМР

Обява за прием – Изтегли

Условия за кандидатстване – Изтегли

Документи за информация към условия за кандидатстване по 6.4.1 – Изтегли

Документи за попълване към условия за кандидатстване по 6.4.1 – Изтегли

Условия за изпълнение по 6.4.1 – Изтегли

Документи за информация към условия за изпълнение по 6.4.1 – Изтегли

Въпроси и отговори:

  1.  Изтегли
  2.  Изтегли
  3.  Изтегли
  4.  Изтегли

Оценителен доклад по подмярка 6.4.1 – Изтегли

Списък на предложените за финансиране проекти по 6.4.1 – Изтегли

Списък на резервните проекти по 6.4.1 – Изтегли

Списък на отхвърлените проекти по 6.4.1 – Изтегли

Списък на оттеглените проекти по 6.4.1 – Изтегли

 

Подмярка 4.2

Днес, 17.12.2018 г СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” обявява процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.171 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 04 „Инвестиции в материални активи“ от СВОМР

Обява за прием – Изтегли

Условия за кандидатстване – Изтегли

Документи за информация към условия за кандидатстване по 4.2 – Изтегли

Документи за попълване към условия за кандидатстване по 4.2 – Изтегли

Условия за изпълнение по 4.2 – Изтегли

Документи за информация към условия за изпълнение по 4.2 – Изтегли 

Оценителен доклад по подмярка 4.2 – Изтегли

Списък на предложените за финансиране проекти по 4.2 – Изтегли

Списък на резервните проекти по 4.2 – Изтегли

Списък на отхвърлените проекти по 4.2 –Изтегли

Списък на оттеглените проекти по 4.2 – Изтегли

 

Подмярка 4.1

Днес, 17.12.2018 г СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” обявява процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.170 по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 04 „Инвестиции в материални активи“ от СВОМР

Обява за прием – Изтегли

Условия за кандидатстване – Изтегли

Документи за информация към условия за кандидатстване по 4.1 – Изтегли

Документи за попълване към условия за кандидатстване по 4.1 – Изтегли

Условия за изпълнение по 4.1 – Изтегли

Документи за информация към условия за изпълнение по 4.1 – Изтегли

Въпроси и отговори – Изтегли

Оценителен доклад по подмярка 4.1 Изтегли

Списък на одобрените проектни предложения по подмярка 4.1 Изтегли

Списък на резервните проектни предложения по подмярка 4.1 Изтегли

Списък на отхвърлените проектни предложения по подмярка 4.1 Изтегли

Списък на оттеглените проектни предложения по подмярка 4.1 Изтегли

Оценителен доклад от 06.01.2020 – Изтегли

Списък на одобрените проектни предложения от 06.01.2020 –Изтегли

Списък на резервните проектни предложения от 06.01.2020 – Изтегли

Списък на отхвърлените ПП от 06.01.2020 – Изтегли

Списък на оттеглените ПП от 06.01.2020 – Изтегли

 

Подмярка 7.2

Днес, 01.10.2018 г СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” обявява процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.080 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от СВОМР

Документи за изпълнение – Изтегли

Документи за информация – Изтегли

Документи за попълване – Изтегли

Обява за прием по мярка 7.2 /нови/ – Изтегли

Условия за кандидатстване по 7.2 – Изтегли 

Условия изпълнение на проекти-7.2 – Изтегли

 

Подмярка 7.6

Днес, 01.10.2018 г, СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” обявява процедура чрез подбор на проектни предложения №  BG06RDNP001-19.081 по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от СВОМР

Документи за изпълнение – Изтегли

Документи за информация – Изтегли

Документи за попълване – Изтегли

Обява по 7.6 – Изтегли

Условия за изпълнение – Изтегли

Условия за кандидатстване по 7.6 – Изтегли

 


 

Критерии за оценка на проекти

Критерии за оценка на проектите по СВОМР от 2016 г. – Изтегли

Критерии за оценка на проектите по СВОМР 2021 г. – Изтегли

Списък на суровини от растителен и животински произход в чувствителни сектори от 2018 г. – Изтегли

Списък на култури и животни, попадащи в чувствителните сектори – сектор „Плодове и зеленчуци“, сектор „Етеричномаслени и медицински култури“ и сектор „Животновъдство“ от 2019 г. – Изтегли


 

Регистър на проекти, подадени по СВОМР

Справка за подадените проектни предложения и сключени договори към 01.0.2023 г.  – Изтегли

Справка за подадените проектни предложения и сключени договори към 31.12.2021 г. – Изтегли

Справка за подадените проектни предложения и сключените договори към 01.01.2023 г. – Изтегли 

Електронен регистър към 01.01.2023 г-  Изтегли

Електронен регистър към 31-05-2022 г. – Изтегли

Електронен регистър към 16-11-2020 г. – Изтегли

Електронен регистър към 25-09-2020 г. –Изтегли

Електронен регистър към 05-05-2020 г. – Изтегли

Електронен регистър за 2019 г – Изтегли


 

Решения на КППП и на КУО за одобрени проекти

Оценителен доклад по подмярка 4.1 Изтегли

Списък на одобрените проектни предложения по подмярка 4.1 Изтегли

Списък на резервните проектни предложения по подмярка 4.1 Изтегли

Списък на отхвърлените проектни предложения по подмярка 4.1 Изтегли

Списък на оттеглените проектни предложения по подмярка 4.1 Изтегли

 

Оценителен доклад по подмярка 4.2Изтегли

Списък на предложените за финансиране проекти по 4.2 – Изтегли

Списък на резервните проекти по 4.2 – Изтегли

Списък на отхвърлените проекти по 4.2 –Изтегли

Списък на оттеглените проекти по 4.2 – Изтегли

 

Оценителен доклад първи прием по подмярка 6.4.1Изтегли

Списък на предложените за финансиране проекти по 6.4.1 – Изтегли

Списък на резервните проекти по 6.4.1 – Изтегли

Списък на отхвърлените проекти по 6.4.1 – Изтегли

Списък на оттеглените проекти по 6.4.1 – Изтегли

 

Оценителен доклад по подмярка 7.2Изтегли

Списък на предложените за финансиране проекти по 7.2 – Изтегли

Списък на резервните проекти по 7.2 – Изтегли

Списък на отхвърлените проекти по 7.2 – Изтегли

Списък на оттеглените проекти по 7.2 – Изтегли

 

Списък на недопуснатите до ТФО по подмярка 6.4.2Изтегли

Оценителен доклад по 6.4.2 – Изтегли

Списък на предложените за финансиране проекти по 6.4.2 – Изтегли

Списък на резервните проекти по 6.4.2 – Изтегли

Списък на отхвърлените проекти по 6.4.2 – Изтегли

Списък на оттеглените проекти по 6.4.2 – Изтегли

 

Оценителен доклад втори прием 4.2 Оценителен доклад

Списък на предложените за финансиране проектни предложения – Изтегли

Списък на резервните проектни предложения – Изтегли

Списък на отхвърлените проектни предложения – Изтегли

Списък на оттеглените проектни предложения – Изтегли

 

Втори прием 6.4.1 – Списък на недопуснатите до ТФО проектни предложения – Изтегли

Оценителен доклад – Изтегли

Списък на предложените за финансиране проектни предложения – Изтегли

Списък на резервните проектни предложения – Изтегли

Списък на отхвърлените проектни предложения – Изтегли

Списък на оттеглените проектни предложения – Изтегли

 

Оценителен доклад по подмярка 7.6Изтегли

Списък на предложените за финансиране проекти – Изтегли

Списък на резервните проекти – Изтегли

Списък на отхвърлени проекти – Изтегли

Списък на оттеглени проекти – Изтегли

 

Оценителен доклад по подмярка 7.5 Оценителен доклад

Списък на предложените за финансиране проекти – Изтегли

Списък на резервните проекти –  Изтегли

Списък на отхвърлени проекти – Изтегли

Списък на оттеглени проекти – Изтегли


 

Декларации за липса на конфликт на интереси

декларации на КППП

по подмярка 4.1 Изтегли

по подмярка 4.2 Изтегли 

втори прием 4.2 Изтегли

по подмярка 6.4.1 Изтегли

втори прием 6.4.1 Изтегли

по подмярка 6.4.2 Изтегли

по подмярка 7.2 Изтегли

по подмярка 4.1.2 Изтегли

по подмярка 7.5 Изтегли

по подмярка 7.6 Изтегли