ОБЯВА ЗА ПРИЕМ ПО ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“

Днес, 23.08.2023 г. СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” обявява прием по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.576 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ Обява за прием – обява по 4.2 нова Условия...

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“

Днес, 23.08.2023 г. СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” обявява прием по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.678 по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 04 „Инвестиции в материални активи“ от СВОМР. Обява...

ТРИ НОВИ ДОГОВОРА В ПОДКРЕПА НА ОБЩНОСТТА, ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

Благодарение на промяната в работата на Държавен фонд „Земеделие“ и превръщането в приоритет на разглеждане на проектите на местните инициативни групи се подписаха нови три договора за финансиране на проектни предложения, подадени към Сдружение „МИГ общини Елена и...

Удължен срок на прием по подмярка 7.5

СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“ уведомява всички заинтересовани страни, че е удължен срока на прием до 17,00 ч. на 23.08.2023 г. по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.701 по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в...

Покана за работни срещи в гр. Златарица

ПОКАНА   СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“ организира на 04.07.2023 г. на територията на община Елена работни срещи във връзка с изработването на стратегията за Водено от общностите местно развитие за периода 2023 – 2027 г. Срещите са по сектори, поради което ще се...

Покана за работни срещи в гр. Елена

ПОКАНА   СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“ организира на 03.07.2023 г. на територията на община Елена работни срещи във връзка с изработването на стратегията за Водено от общностите местно развитие за периода 2023 – 2027 г. Срещите са по сектори, поради което ще се...