На 21.06.2024 г. СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“ подписа допълнително споразумение с УО на ПРСР 2014-2020 г.

Направените промени касаят прехвърлянето на свободен финансов ресурс с цел по-добро управлене на СВОМР и предстоящото обявяване на приеми по остатъчните суми.

Новият вариант на стратегията може да откриете тук – Изтегли или в раздел „Документи МИГ“  – Стратегия за местно развитие.