РЕЗУЛТАТИ ОТ ОАСД ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.678 подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 04 „Инвестиции в материални активи“ от СВОМР на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“

Резултати от ОАСД

Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърляне по оценителна сесия № BG06RDNP001-19.678-S3 процедура № BG06RDNP001-19.678 подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 04 „Инвестиции в материални активи“ от СВОМР на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“ – Списък отхвърлени проектни предложения