Галерия

ПОКАНА ОБУЧЕНИЕ

Уведомяваме ви, че на 13.02. от 13 часа (след общото събрание) и на 14. 02. 2017 г. от 10.00 часа в пленарна зала на Община Елена, ул.“Ил. Макриополски“ – 24 ще се проведе обучение на членове на Колективния върховен орган на Сдружение „Местна инициативна група общини Елена и Златарица на тема: „МИГ и корпоративната социална отговорност“. Обучението има за цел утвърждаване ролята и мястото на МИГ в дългосрочен план, предвид срока на действие на стратегията до 2023г., както и необходимостта от развитието на организационното ниво на МИГ. Обучението е предвидено да бъде двудневно, насочено към колективния върховен орган на МИГ и има за цел да даде насока в развитието на обществените отношенията на членовете на МИГ касаещи: облагородяване на градската среда, PR дейности със социален ефект, доброволен труд, подпомагане и социална интеграция на лица в неравностойно социално положение, опазване на културно-историческото наследство, качество и безопасност на продуктите, дарения, спонсорства с цел развитие на организацията и по ефективно прилагане на стратегията за ВОМР. Обучението ще бъде проведено от външен лектор избран от МИГ. На обучението ще бъдат информирани членовете на Общото събрание за процедурата на подбор на проекти и ще бъдат дадени практически насоки и знания за желаещите, които отговарят на изискванията и желаят да бъдат включени в списък за оценка на проекти.

 

Прилагане на подхода ЛИДЕР 2007 – 2014

Прилагане на м. 431 на ЛИДЕР 2007 – 2014

ВОМР

ВОМР – Развитие на местна инициативна група

Прилагане на ВОМР – ОП “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020

Прилагане на ВОМР – ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

Прилагане на ВОМР – ОП “Околна среда” 2014 – 2020

Основни изисквания на процедурата по екологична оценка /ЕО/, в т.ч. оценка за съвместимостта (ОС) на стратегиите за Водено от общностите местно развитие (ВОМР)

Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020

 

Презентации събития Елена

1.1. Подготовка и провеждане на информационни кампании

1_ВОМР 19.1_ 2014 – 2020

2_ВОМР-Защо ВОМР

1.3. Информационни срещи/семинари

1_ ВОМР предимства

2_Финансиране и координация

3_Изисквания към МИГ

1.4. Информационни конференции

OP INOVACII

OP NOIR

OP OS

OPRHR

PRSR

Начало

2.1. Обучение на екипа на МИГ, вкл. представители на партньорите

Change_Management

Conflict_Management

LichnaEfektivnost

NGO_Management

Team_Management

2.2. Обучение на местни лидери

Obuchenie mestni lideri Elena

Strategic_planning_2016_2

4.1. Работна среща, свързана с консултиране за подготовка на стратегията

19.2_СТРАТЕГИИ_2014-2020.Изискв._Елена

Change_Management (1)

Conflict_Management (1)

LichnaEfektivnost (1)

NGO_Management (1)

Team_Management (1)

4.3. Информационни срещи, свързани с консултиране с местната общност

Elena – Zlatarica (Elena) 12.04

Monitoring i ocenka (elena) 13.04

Мерки Елена – Златарица (Елена)

Стратегия рамка Елена – Златарица 0804

4.4. Провеждане на обществено обсъждане

Finansovi parametri MIG Elena – Zlatarica (last)

Kriterii za podbor na proekti Elena – Zlatarica Last

Monitoring i ocenka (elena) 13.04 (2)Strateg.ramka (Elena)

Strateg.ramka (Elena)

Мерки Елена – Златарица (Елена) (1)

 

Презентации събития Златарица

1.1. Подготовка и провеждане на информационни кампании

1_ВОМР 19.1_ 2014 – 2020 (1)

2_ВОМР-Защо ВОМР (1)

1.3. Информационни срещи/семинари

1_ ВОМР предимства (1)

2_Финансиране и координация (1)

3_Изисквания към МИГ (1)

2.2. Обучение на местни лидери

Obuchenie mestni lideri Zlatarica

Strategic_planning_2016_2 (1)

4.1. Работна среща, свързана с консултиране за подготовка на стратегията

19.2_СТРАТЕГИИ_2014-2020.Изисквания_Злат

4.3. Информационни срещи, свързани с консултиране с местната общност

Стратегия рамка Елена – Златарица 0804 (1)

Стратегия рамка Елена – Златарица 1104 (Златарица)

Стратегия рамка Елена – Златарица 1104

 

 

Фотогалерия

9 февруари 2016, с. Горско ново село, община Златарица

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

 

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

9 февруари 2016, с. Константин, община Елена

2016-02-09 10.14.00

2016-02-09 10.30.43

2016-02-09 10.30.51

9 февруари 2016, гр. Елена

2016-02-09 14.46.46

2016-02-09 14.47.10

9 февруари 2016, гр. Златарица

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

10 февруари 2016, гр. Елена

2016-02-10 10.15.01

2016-02-10 10.28.41

2016-02-10 10.28.48

2016-02-10 10.28.56

10 февруари 2016, гр. Златарица

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

10 март 2016

IMG_0919

IMG_0930

IMG_0932

IMG_0936

29 март 2016, Златарица

1

2

3

29 март 2016

IMG_1318

IMG_1319

IMG_1320

IMG_1321

IMG_1322

12 април 2016, Златарица

20160412_092907 (1)

20160412_093700

12 – 13 април 2016

IMG_1905

IMG_1907

IMG_1912

IMG_1933

IMG_1948

IMG_1951

IMG_1954

IMG_1955

26 – 27 април  2016

IMG_3023

IMG_3041

IMG_3044

IMG_3050

IMG_3059

IMG_3060