Уважаеми членове на Общото събрание на Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица”,

На основание чл. 26 ал. 1 от Устава на Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица” Управителният съвет свиква редовно Общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 07.02.2024 г. /сряда/ от 11,30 ч. в театралната зала на Общностен център гр. Елена, находящ се в гр. Елена, ул. „Поп Сава Катрафилов” № 25, ет. 2 при следния дневен ред:

  1. Приемане на годишен доклад за дейността за 2023 г;
  2. Отчет на Програмата за дейността за 2023 г;
  3. Отчет за изпълнение на СВОМР от 2016 г. до 2023 г.;
  4. Приемане на годишен финансов отчет за 2023 г., съдържащ Счетоводен баланс, ОПР, Отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци и приложения;
  5. Приемане на годишна програма за дейността на сдружението през 2024 г.;
  6. Приемане на бюджета за 2024 г.
  7. Приемане на промяна на СВОМР.
  8. Текущи задачи

Регистрацията започва от 10,30 ч. в театралната зала на Общностен център гр. Елена, находящ се в гр. Елена, ул. „Поп Сава Катрафилов” № 25, ет. 2. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на членовете в офиса на МИГ на адрес гр. Елена, ул. „Поп Сава Катрафилов” № 25 от 08,00  ч. до 17,00 ч. всеки работен ден.

При липса на кворум, на основание чл. 28 от Устава, Общото събрание ще се проведе на същия ден, същото място и при същия дневен ред от 12,30 часа, независимо от броя на присъстващите.

Съгласно чл. 24. От Устава на сдружението членовете могат да делегират своите правомощия и представителност пред Общото събрание към други членове на сдружението с изрично писмено пълномощно. Никой член на Общото събрание не може да представлява по делегация повече от трима членове едновременно, нито да преупълномощава трети лица с делегираните му права.

Доклад – Доклад ОС

Отчет на програмата за 2023 г.- Отчет за изпълнение на програмата за 2023

Програма за 2024 г. – ПРОГРАМА ЗА 2024

ГФО – ГФО 2023

Изпълнение на СВОМР – Отчет на СВОМР

Промяна на СВОМР – оценки на ПП и резултати остатъчен ресурс