Уважаеми членове на Общото събрание

на Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица”,

На основание чл. 26 ал. 1 от Устава на Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица” Управителният съвет свиква редовно Общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 23.04.2024 г. /вторник/ от 13,30 ч. в театралната зала на Общностен център гр. Елена, находящ се в гр. Елена, ул. „Поп Сава Катрафилов” № 25, ет. 2 при следния дневен ред:

  1. Приемане на промяна на СВОМР.
  2. Освобождаване на член на УС на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“
  3. Избор на нов член на УС на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“
  4. Текущи проблеми в дейността на сдружението.

Регистрацията започва от 12,30 ч. в театралната зала на Общностен център гр. Елена, находящ се в гр. Елена, ул. „Поп Сава Катрафилов” № 25, ет. 2. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на членовете в офиса на МИГ на адрес гр. Елена, ул. „Поп Сава Катрафилов” № 25 от 08,00  ч. до 17,00 ч. всеки работен ден.

При липса на кворум, на основание чл. 28 от Устава, Общото събрание ще се проведе на същия ден, същото място и при същия дневен ред от 14,30 часа, независимо от броя на присъстващите.

Съгласно чл. 24. От Устава на сдружението членовете могат да делегират своите правомощия и представителност пред Общото събрание към други членове на сдружението с изрично писмено пълномощно. Никой член на Общото събрание не може да представлява по делегация повече от трима членове едновременно, нито да преупълномощава трети лица с делегираните му права.