ПОКАНА

 Уважаеми членове на Общото събрание

на Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица”,

На основание чл. 26 ал. 1 от Устава на Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица” Управителният съвет свиква редовно Общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 07.06.2023 г. /сряда/ от 16,00 ч. в стая 101 на Община Елена, находящ се в гр. Елена, ул. „Иларион Макриополски” № 24, ет. 1 при следния дневен ред:

  1. Приемане на годишен доклад за дейността за 2022 г;
  2. Приемане на годишен финансов отчет за 2022 г., съдържащ Счетоводен баланс, ОПР, Отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци и приложения;
  3. Отчет на Програмата за дейността за 2022 г;
  4. Приемане на годишна програма за дейността на сдружението през 2023 г.;
  5. Приемане на бюджета за 2023 г.

Регистрацията започва от 15,00 ч. в стая 101 на Община Елена, находящ се в гр. Елена, ул. „Иларион Макриополски” № 24, ет. 1. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на членовете в офиса на МИГ на адрес гр. Елена, ул. „Поп Сава Катрафилов” № 25 от 08,00  ч. до 17,00 ч. всеки работен ден.

При липса на кворум, на основание чл. 28 от Устава, Общото събрание ще се проведе на същия ден, същото място и при същия дневен ред от 17,00 часа, независимо от броя на присъстващите.

Съгласно чл. 24. От Устава на сдружението членовете могат да делегират своите правомощия и представителност пред Общото събрание към други членове на сдружението с изрично писмено пълномощно. Никой член на Общото събрание не може да представлява по делегация повече от трима членове едновременно, нито да преупълномощава трети лица с делегираните му права.

Доклад ОС

Отчет за изпълнение на програмата за 2022

ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТА НА МИГ ЕЛЕНА ЗЛАТАРИЦА ЗА 2023