Броени дни преди Великден бяха подписани четири нови договора за преодоставяне на безвъзмездна финансова помощ към стратегията на сдружение „МИГ общини Елена и Златарица“, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Два от проектите са по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, като сключените договори се изпълняват от „Авига“ ЕООД гр. Златарица и ЗП Мартин Трашлиев от с. Костел общ. Елена. Дейностите са свързани със закупуване на земеделска техника и прикачен инвентар, необходими за развитието на техните стопанства. И по двата проекта се предвижда разкриване на едно ново работно място.

„Авига“ ЕООД се занимава с отглеждане на зърнени култури – основно ечемик, слънчоглед и царевица. За развитието на стопанството се предвижда закупуването на прикачен инвентар и изграждане на поливна система. Проектът е на обща стойност 141 393 лв, от които безвъзмездната помощ е 70 696 лв.

Младият земеделски производител М. Трашлиев изцяло развива дейността си в чувствителен сектор – производство на плодове в направление трайни насаждения -сливи. От 2018 година фермерът прилага принципите и правилата за биологично растениевъдство. Проектът му е на обща стойност 155 900 лв, от които БФП е в размер на 93 376,56 лв.

Фирма „Билдмасив“ ЕООД гр. Златарица изпълнява втори проект към местната инициативна група. По проекта ще бъде закупен газокар, необходим за товаро-разтоварните дейности при производството на мебели в цеха за преработка на масивна дървесина. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 38 138 лв, а общата стойност на дейностите по проекта са в размер на 76 276 лв.

Четвъртият договор е с „Равел-19“ ЕООД и е свързан със закупуване на хладилно помещение за съхраняване на земеделски продукти, необходими за производството на сладка, сиропи и сокове, произвеждани от фирмата, която е насочена към по-пълно използване на потенциала от местни ресурси и е ориентирана към биологично производство. Оборудването ще даде възможност суровините, необходими за производствения процес, да бъдат съхранявани като по този начин предприятието ще работи целогодишно. Стойността на проекта е в размер на 15 612 лв, от които 7 806 лв. са безвъзмездната финансова помощ.

Съгласно приетата индикативна работна програма до края на 2023 г. сдружение „Местна инициативна група общини Елена и Златарица“ ще отваря нови приеми за проектни предложения по остатъчни средства. Конкретна информация за това може да откриете във фейсбук и интернет-страницата му, както и в офиса на МИГ.

Екипът на МИГ пожелава на всички подписали договори за финансиране успешно изпълнение на проектите!