Днес, 20.12.2022 г. СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” обявява прием по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.701 по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от СВОМР.

Обява – обява по 7.5

Условия за кандидатстване – Условия за кандидатстване 7.5

Документи за попълване – Документи за попълване

Документи за информация – Документи за информация

Условия за изпълнение – Условия_за_изпълнение7.5

Документи към условията за изпълнение – Документи за изпълнение