Днес, 23.08.2023 г. СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” обявява прием по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.576 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“

Обява за прием – обява по 4.2 нова

Условия за кандидатстване – Условия за кандидатстване 4.2

Документи за попълване – Документи за попълване

Документи за информация – Документи за информация

Условия за изпълнение – условия за изпълнение

Документи към условията за изпълнение – Документи към условията за изпълнение

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван https://eumis2020.government.bg/.