Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група общини Елена и Златарица“ приканва жителите на Община Елена и Община Златарица да участват в Обществено обсъждане за промяна на Стратегията за Водено от общностите местно развитие /СВОМР/.

Общественото обсъждане се инициира вследствие на наличен малък остатъчен ресурс по част от подмерктите от СВОМР и установена липса на интерес към подмярка от СВОМР след проведени приеми и с цел пренасочване на неусвоения финансов ресурс в размер не повече от 10 на сто от одобрения от ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2. В резултат на получените от заинтересованите страни предложения свободният финансов ресурс да бъде насочен към подмерки с установен потенциален интерес и възможност за изпълнение.

Очакваме Вашите мнения, предложения и коментари до 06.02.2024 г. на електронна поща vomr@elena.bg, по пощата, във фейсбук страницата или в офиса на сдружението на адрес гр. Елена, ул. „Поп Сава Катрафилов“ № 25.

Общественото обсъждане ще се проведе на 07.02.2023 г. от 09,30 ч. в театралната зала на Общностен център гр. Елена.

Обосновка – ОБОСНОВКА

Регистър на постъпилите ПП – Регистър на постъпилите ПП към 01-01-2024

Остатъчен ресурс – остатъчен ресурс

Оценки и резултати от тях – оценки на ПП и резултати