Удължен срок на прием по подмярка 7.5

СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“ уведомява всички заинтересовани страни, че е удължен срока на прием до 17,00 ч. на 23.08.2023 г. по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.701 по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в...

Покана за работни срещи в гр. Златарица

ПОКАНА   СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“ организира на 04.07.2023 г. на територията на община Елена работни срещи във връзка с изработването на стратегията за Водено от общностите местно развитие за периода 2023 – 2027 г. Срещите са по сектори, поради което ще се...

Покана за работни срещи в гр. Елена

ПОКАНА   СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“ организира на 03.07.2023 г. на територията на община Елена работни срещи във връзка с изработването на стратегията за Водено от общностите местно развитие за периода 2023 – 2027 г. Срещите са по сектори, поради което ще се...

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТНИ ЛИДЕРИ

ПОКАНА Уважаеми съграждани и жители на общините Елена и Златарица, уважаеми партньори, представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския сектор и местния бизнес от територията на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“ КАНИМ ВИ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ В...

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ В ГР. ЗЛАТАРИЦА

ПОКАНА   Уважаеми съграждани и жители на общините Елена и Златарица, уважаеми партньори, представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския сектор и местния бизнес от територията на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“ КАНИМ ВИ ДА ВЗЕМЕТЕ...

Покана за обучение в гр. Елена на 22.06.2023 г.

П О К А Н А Уважаеми съграждани и жители на общините Елена и Златарица, уважаеми партньори, представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския сектор и местния бизнес от територията на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“  КАНИМ ВИ ДА ВЗЕМЕТЕ...