СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“ подписа допълнително споразумение

На 21.06.2024 г. СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“ подписа допълнително споразумение с УО на ПРСР 2014-2020 г. Направените промени касаят прехвърлянето на свободен финансов ресурс с цел по-добро управлене на СВОМР и предстоящото обявяване на приеми по...

Стартира второто издание на „Наградите за вдъхновение в земеделието и селските райони” (ARIA)

За втора поредна година Европейската комисия стартира второто издание на конкурса „Наградите за вдъхновение в земеделието и селските райони” (ARIA)! Темата на тазгодишното издание е – „Сила за младите хора“. Целта на инициативата е да бъдат отличени проекти,...

Покана за Общо събрание на 23.04.2024 г.

Уважаеми членове на Общото събрание на Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица”, На основание чл. 26 ал. 1 от Устава на Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица” Управителният съвет свиква редовно Общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 23.04.2024 г....

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ

Издадено е ново постановление № 4 от 11 януари 2024 г. за публичните покани, което се прилага вместо ПМС 160/2016 г. – Изтегли https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=F81CAEC08622A2992F70EF7B3082AE03?idMat=203140 Вече започналите процедури...

Допълнително споразумение с УО на ПРСР 2014-2020 г.

На основание чл. 10 ал. 2 от споразумение № РД 50-140/21.10.2016 г., чл. 39, т. 3 и 4 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от...