Анкетна карта

Проучване на предприемаческите нагласи и икономическата активност на територията на Сдружение "МИГ Общини Елена и Златарица"4. С кои от следните твърдения сте съгласни/несъгласни?
10. Кои според вас личностни качества са необходими за успешно предприемачество? (Моля, дайте отговор за всяко от твърденията).


11. С кои от следните твърдения сте съгласни/несъгласни?

17. Ако ДА, за какво бихте кандидатствали?


18. Ако НЕ, защо?