ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ

Издадено е ново постановление № 4 от 11 януари 2024 г. за публичните покани, което се прилага вместо ПМС 160/2016 г. – Изтегли https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=F81CAEC08622A2992F70EF7B3082AE03?idMat=203140 Вече започналите процедури...

Допълнително споразумение с УО на ПРСР 2014-2020 г.

На основание чл. 10 ал. 2 от споразумение № РД 50-140/21.10.2016 г., чл. 39, т. 3 и 4 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от...