МИГ подписа допълнително споразумение с УО на ПРСР

На 16.10.2023 г. сдружение „МИГ общини Елена и Златарица“ подписа допълнително споразумение с УО на ПРСР, с което са направени следните промени в стратегията за Водено от общностите местно развитие: 1. Увеличен е бюджетът по подмярка 4.1 „Инвестиции...