НОВИ ПОДПИСАНИ ДОГОВОРИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА НА МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

Подписани са два тристранни административни договора за изпълнение на проект към стратегията за Водено от общностите местно развитие, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони....