ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗА БФП СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ

На 15.11.2021 г. бе подписан десетият тристранен административен договор за изпълнение на проект към стратегията за Водено от общностите местно развитие на сдружение „МИГ общини Елена и Златарица“, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г....

НОВ ДОГОВОР ЗА БФП С НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “НАПРЕДЪК-ЕЛЕНА 1863”

На 12.11.2021 г. председателят на Народно читалище „Напредък – Елена 1863“ г-жа Димитринка Иванова подписа тристранен административен договор за изпълнение на проект към стратегията за Водено от общностите местно развитие, финансиран по Програма за развитие на...

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧЕН И ИЗПЛАТЕН ПРОЕКТ КЪМ СТРАТЕГИЯТА НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ ОБЩИНИ ЕЛЕНА И ЗЛАТАРИЦА“

„ЕЛЕНА МЕС“ ООД успешно приключи проекта си по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” към стратегията за Водено от общностите местно развитие на сдружение „МИГ общини Елена и Златарица“, финансиран от Програмата за развитие на...