ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРЕДСТОЯЩИ ПРИЕМИ ПО ПОДМЕРКИ ОТ СВОМР

СНЦ “МИГ ОБЩИНИ ЕЛЕНА И ЗЛАТАРИЦА” ПУБЛИКУВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЕРКИ ОТ СВОМР Предстоящи приеми ще има по: Подмярка 4.1.2. “Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки...