„ЕЛЕНА МЕС“ ООД успешно приключи проекта си по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” към стратегията за Водено от общностите местно развитие на сдружение „МИГ общини Елена и Златарица“, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Административният договор бе сключен през септември 2020 г. Проектът с наименование „Инвестиции за подобряване дейността на Елена Мес ООД” и е на обща стойност 78 085,00 лв., от които безвъзмездната финансова помощ е в размер на 39 042,49 лв., а останалите 39 042,51 лв. са финансирани със средства на предприятието. В резултат на изпълнението на дейностите по проекта са открити 3 нови работни места, закупени два хладилни буса и една вакуум машина.

След подадена заявка от страна на бенефициента, Държавен фонд „Земеделие“ извърши необходимите проверки и изплати без финансови корекции пълния размер на БФП.