ПОКАНА

 Уважаеми съграждани и жители на общините Елена и Златарица,

Уважаеми партньори, представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския сектор и местния бизнес

от територията на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“

КАНИМ ВИ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ

В ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ И ОБУЧЕНИЯ,

организирани във връзка с изпълнението на

Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР)

СРЕЩИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

  1. на 25.08.2021 г. от 10,30 часа стая 101 на Община Елена – гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
  2. на 25.08.2021 г. от 15,00 часа в залата на Общински съвет – гр. Златарица, ул. „Стефан Попстоянов” № 22

ОБУЧЕНИЯТА НА ТЕМА

«ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО СВОМР И ТЯХНОТО ОТЧИТАНЕ»

ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

  1. на 26.08.2021 г. от 10,00 часа в залата на Общински съвет – гр. Златарица, ул. „Стефан Попстоянов” № 22
  2. на 27.08.2021 г. от 13,00 часа в театралната зала на Общностен център – гр. Елена, ул. „Поп Сава Катрафилов” № 25

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА

«РОЛЯТА НА МЕСТНИТЕ ЛИДЕРИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СВОМР»

  1. на 31.08.2021 г. от 13,00 часа в театралната зала на Общностен център – гр. Елена, ул. „Поп Сава Катрафилов” № 25.

Информационните срещи и обученията са подходящи както за кандидатите по стратегията, така и за всеки, който иска да получи нови знания, актуална информация и конкретни указания за изпълнение на проектните предложения.

ОЧАКВАМЕ ВИ!!!