На 03.09.2021 г. на официална церемония в Министерството на земеделието, храните и горите гр. София служебния министър проф. д-р Христо Бозуков връчи заповедите за увеличение на бюджета на стратегиите за местно развитие. На събитието присъстваха ръководителят на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони заместник-министър Георги Събев, началник отдел „ВОМР“ към МЗХГ Стефан Спасов, експертите от отдела, както и представители на екипите на МИГ от цялата страна.

Проф. Бозуков информира присъстващите, че предвиденият бюджет през следващия програмен период се очаква да бъде над 600 млн. лева. Средствата, предвидени за неговото финансиране, са в размер на 10 % от бюджета на Стратегическия план за развитие на земеделието и развитието на селските райони, както и по 2 % от бюджетите на оперативните програми „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Развитие на човешките ресурси“, „Образование“ и „Околна среда“.

Министър Бозуков пожела на екипите на МИГ да продължават да разгръщат потенциална на регионите, в които работят, чрез инвестиции в местните икономики, за подобряване на условията на живот, състоянието на околната среда, социални и образователни дейности.

На церемонията в гр. София присъстваха изпълнителният директор инж. Георги Коларов и експертът по прилагане на СВОМР Надежда Стоянова. Осигурените допълнителни средства в размер на 799 000,00 лв.  са насочени за подпомагане на местни бенефициенти от територията на Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица“.

Разпределението на средствата по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. е както следва:

  • Към подмярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” бюджетът се увеличава с 205 000,00 лв.
  • Към подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ – бюджетът се увеличава с 145 000,00 лв.
  • Към подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – бюджетът се увеличава с 320 000,00 лв.
  • Към подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване на инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ – бюджетът се увеличава с 100 000,00 лв.
  • Към подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ – бюджетът се увеличава с 29 000,00 лв.

Така общият размер на инвестициите за проекти към стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“ от 1 955 830,00 лв. става 2 754 830,00 лв.

Предстои подписване на допълнително споразумение, което ще постави началото на провеждането на нови приеми на проектни предложения към стратегията на сдружението.