На 26.10.2021 г. Председателят на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група общини Елена и Златарица“ инж. Дилян Млъзев подписа споразумение за допълнително финансиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие. С този акт започва дейността на МИГ през преходния период от Програмата за развитие на селските райони и се поставя началото на провеждането на нови приеми на проектни предложения към стратегията на сдружението, чийто срок на изпълнение е юни 2025 година.

Разпределението на допълнителните средства, което бе обсъдено и прието от членовете на Общото събрание на МИГ и одобрено от  УО на ПРСР 2014-2020 г. е посочено в следната таблица:

Мерки, финансирани от ЕЗФРСР Преди промяната в лева След промяната в лева Свободен ресурс
 

4.1.

Инвестиции в земеделски стопанства 297 170 502 170 290 670
4.1.2. Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства 31 850 31 850 26 954
4.2. Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти 332 330 447 330 310 580
6.4.1. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 586 700 586 700 51 000
6.4.2. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства 0 0 0
7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура 195 600 515 600 417 827
7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура 195 580 295 580 100 000
7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата 316 600 345 600 64 060
   

ОБЩО За проекти към СВОМР:

1 955 830 2 754 830 1 261 031

 

Средствата, за които ще може да се кандидатства, ще бъдат предоставени по отделните подмерки чрез приеми на проектни предложения, чието провеждане ще започне от края на 2021 г. и ще продължи и през цялата 2022 г.

Актуална информация за предстоящите дейности на Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица” може да намерите на сайта – http://vomr.elena.bg. Приканваме всички заинтересовани лица да се възползват предоставената възможност за финансиране и при интерес да потърсят  експерта по прилагане на СВОМР Надежда Стоянова – всеки работен ден от 08,00 до 17,00 часа на телефон 0879 101 403 или да си уговорите час за консултация.