На основание чл. 26 ал. 1 от устава на сдружението Управителният съвет на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” свиква редовно общо отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 13.11.2020 г. от 11,00 часа в театралната зала на Общностен център гр. Елена – ул. „Поп Сава Катрафилов“ № 25 при дневен ред:

  1. Приемане на нови членове в ОС;
  2. Освобождаване на членове от ОС;
  3. Освобождаване на членове от КС;
  4. Избиране на нови членове в КС;
  5. Избиране на нови членове на УС;
  6. Промени в СВОМР;
  7. Промени в Устава;
  8. Други.

Събранието ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки!

Управителният съвет призовава за отговорно поведение!