СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” уведомява всички заинтересовани страни, че е рестартирана оценката на процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19.295 оценителна сесия № BG06RDNP001-19.295-S2 по подмярка  4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 04 „Инвестиции в материални активи“ от СВОМР

Резултати от рестартираната оценка:

Оценителен доклад – Оценителен доклад

Списък на предложените за финансиране проектни предложения – Списък на предложените за финансиране проектни предложения

Списък на отхвърлените проектни предложения – Списък отхвърлени проектни предложения

Списък на оттеглените проектни предложения – Списък оттеглени проектни предложения

Списък на резервните проектни предложения – Списък на резервните проектни предложения