Уважаеми партньори, представители на местната власт,

образованието, културата, нестопанския сектор и местния бизнес

 СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“ организира работни срещи-семинари във връзка с изработването на стратегията за Водено от общностите местно развитие за периода 2023 – 2027 г.

Те ще се проведат на:

– 11.09.2023 г. от 16,00 ч. в театрална зала на Общностен център гр. Елена

и

на 12.09.2023 г. от 16,00 ч. в зала „България“ гр. Златарица.

Участниците ще имат възможност отново да се включат с мнения, да дадат своите предложения и конкретни идеи, които ще бъдат включени в стратегията за Водено от общностите местно развитие.

Ако някоя от идентифицираните заинтересови страни не участва, не изрази становище, мнение и не представи идеи по обсъжданите теми, МИГ не може да заяви средства за тях.

Чрез стратегията и заложените в нея допустими и необходими финансови инструменти могат да бъдат решени местни проблеми в областта на образованието, културата, да се окаже социална подкрепа, да бъдат извършени дейности по опазване на околната среда и на местните природни забележителности, да се подобри инфраструктурата и подобрят условията на живот на територията, обхваната от МИГ.

 

СЕГА Е ВРЕМЕТО ЗА ИДЕИ, МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ! ЗАПОВЯДАЙТЕ!

 

Дейностите са в изпълнение на Административен договор № РД 50-42/15.03.2023 г. по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Повече информация може да получите и в офиса на Местната инициативна група – Общностен център Елена, намиращ се адрес гр. Елена, ул. „Поп Сава Катрафилов“ 25 /старата поликлиника/ –  всеки работен ден от 08,00 до 17,00 часа