Уважаеми партньори, представители на местната власт,

образованието, културата, нестопанския сектор и местния бизнес

Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица“ кани всички заинтересовани страни на обществено обсъждане на стратегията за Водено от общностите местно развитие за периода 2023 – 2027 г.

Срещата с местната общност ще се проведе на 13.09.2023 г. от 16,00 ч. в зала 101 на Община Елена.

Целта на общественото обсъждане е съгласуване с всички заинтересовани страни на предлаганите в стратегията възможности за местно и регионално развитие през новия програмен период.

Поканваме Ви да присъствате на Обсъждането и да изкажете своите мнения, предложения, съгласия и несъгласия с предлаганите интервенции и възможностите. Всяко мнение е ценно за нас!

 СЕГА Е ВРЕМЕТО ЗА ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ! ЗАПОВЯДАЙТЕ!

 Повече информация може да получите и в офиса на Местната инициативна група – Общностен център Елена, намиращ се адрес гр. Елена, ул. „Поп Сава Катрафилов“ 25 /старата поликлиника/ –  всеки работен ден от 08,00 до 17,00 часа и на телефон 0879 101 403

Координатор Таня Лазарова – тел. 0884626079,  e-mail:vomr@elena.bg

Дейностите са в изпълнение на Административен договор № РД 50-42/15.03.2023 г. по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.