ПОКАНА

 Уважаеми членове на Общото събрание

на Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица”,

 Управителния съвет на Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица” на основание чл. 26 ал. 1 от Устава свиква редовно Общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 05.09.2023 г /вторник/ от 11,30  часа в театралната зала на Общностен център гр. Елена, ул. „Поп Сава Катрафилов” № 25, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Промени в СВОМР
  2. Други

 

Регистрацията започва от 10,30 ч. в театралната зала на Общностен център гр. Елена, ул. „Поп Сава Катрафилов” № 25. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на членовете в офиса на МИГ всеки работен ден от 08,00 ч. до 17,00 ч.

При липса на кворум, на основание чл. 28 от Устава, Общото събрание ще се проведе на същия ден, същото място и при същия дневен ред от 12,30 часа, независимо от броя на присъстващите.

Съгласно чл. 24 от Устава на сдружението членовете могат да делегират своите правомощия и представителност пред Общото събрание към други членове на сдружението с изрично писмено пълномощно. Никой член на Общото събрание не може да представлява по делегация повече от трима членове едновременно, нито да преупълномощава трети лица с делегираните му права.