Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група общини Елена и Златарица“ приканва жителите на Община Елена и Община Златарица да участват в Обществено обсъждане за промяна на Стратегията за Водено от общностите местно развитие /СВОМР/.

Общественото обсъждане се инициира вследствие на установена липса на интерес към определени подмерки от СВОМР след проведен прием и с цел пренасочване на неусвоения финансов ресурс в размер не повече от 10 на сто от одобрения от ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2, а именно 195 583 лв. В резултат на получените от заинтересованите страни предложения свободният финансов ресурс ще бъде насочен към подмерки с установен потенциален интерес и възможност за изпълнение.

Очакваме Вашите мнения, предложения и коментари до 12.11.2020 г. на електронна поща vomr@elena.bg, по пощата, във фейсбук страницата или в офиса на сдружението на адрес гр. Елена, ул. „Поп Сава Катрафилов“ № 25 като приканваме спазване на всички  противоепидемични мерки при посещението на участниците в офиса.

Резултатите от извършените до момента приеми и наличния свободен ресурс

Приеми и резултати – Изтегли

Остатъчни суми – Изтегли

Регистър на подадените ПП към 15-10-2020 Изтегли

Обосновка – Изтегли