На 15.11.2021 г. бе подписан десетият тристранен административен договор за изпълнение на проект към стратегията за Водено от общностите местно развитие на сдружение „МИГ общини Елена и Златарица“, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Проектът на „Стойков агро“ ЕООД с. Лазарци е по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и предвижда изграждането на селскостопанска сграда за съхранение на продукция и инвентар, както и закупуване на техника и оборудване за фермата. Общата стойност на проекта е 194 977,08 лв, от които безвъзмездната помощ е 111 167,42 лв.