На 27.07.2021 г. в театралната зала на Общностния център в гр. Елена Председателят на сдружение “МИГ общини Елена и Златарица” инж. Дилян Млъзев и Кметът на Община Златарица Михаил Ганев подписаха тристранен административен договор с ДФЗ за изпълнение на проект от Стратегията за Водено от общностите местно развитие по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г, финансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Проектът на Община Златарица е по подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от СВОМР на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“.

Проектът “Кътове за отдих и туризъм” е на обща стойност 48 398,76 лв. Дейностите по него трябва да бъдат приключени до 30.06.2023 г.

Предвидено е да бъдат изградени три бр. кътове за отдих и туризъм – два в гр. Златарица и един в с. Родина – ще бъдат изградени беседки с дървена носеща конструкция, отворени от трите страни и тухлена стена от четвъртата. На определената площ за обществено ползване ще се разшири и подобри публична инфраструктура, която от своя страна ще повиши привлекателността на средата за обитаване, както и ще подобри достъпа до отделни услуги и ще бъдат по привлекателни за жителите и гостите. Също така ще се подобри инвестиционния потенциал в сферата на  туризма. Създадените нови туристически атракции ще служат за повишаване на туристопотока от преминаващи и оставащи туристи, които ще имат възможността напълно да се възползват от новите съоръжения.

Дейностите по проекта напълно отговарят на приоритетите на Общинската програма за развитие на туризма и Общинския план за развитие на община Златарица 2014-2020 г. До момента общината не е получавала подкрепа от европейската общност за подобна инвестиция. Постигането на поставените цели ще има редица измерими резултати и положителни въздействия върху местната икономика и населението на общината. От една страна ще се подобри жизнената среда и привлекателността на община Златарица като туристическа дестинация, от друга ще се популяризират възможностите за еко- селски и културно-исторически туризъм в района.