Водени от разбирането, че подобряването на качеството на средата за живот и бизнес на жителите на една територия е продължителен и сложен процес, изискващ последователност и настойчивост на дейностите, и предвид постигнатите резултати и нуждата от тяхното надграждане, СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“ взе решение за продължи работата си и през новия програмен период 2023-2027 г. с цел затвърждаване на постигнатото и отваряне на нови хоризонти. В изпълнение на това бяха извършени редица мероприятия и бяха подадени документи за участие в процедура за подбор на местни инициативни групи, които да получат финансиране за подготвителни дейности по изработване на стратегия за местно развитие.

На 30.01.2023 г. Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. обяви резултатите от проведения конкурс за подпомагане на процеса по изработване на стратегии за Водено от общностите местно развитие /СВОМР/ като одобри 107 от общо 111 МИГ, включително проектното предложение на сдружение „МИГ общини Елена и Златарица“ на стойност 47 638 лева, класирано на 57 място със 70 точки.

Проектът на нашия МИГ има за цел да надгради изпълняваната в момента еднофондова стратегия, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/, и да разшири дейността и интервенциите чрез използване възможностите на няколко фонда за подобряване живота на територията – ЕЗФРСР, Европейски фонд за регионално развитие /ЕФРР/ и Европейски социален фонд /ЕСФ/.

Това е един от най-важните периоди в живота и дейността на една местна инициативна група. В рамките на изпълнението на проекта се проявяват най-ярко характеристиките на подхода ЛИДЕР/ВОМР. Дава се възможност на жителите на територията да заявят своето виждане за развитието на Община Елена и Община Златарица, да идeнтифициpaт пpoблeмитe в cpeдaтa oĸoлo тяx, дa пpeдлaгaт peшeния и дa paбoтят зa peaлнaтa пpoмянa. Чрез избирането на съответните мерки в стратегията могат да окажат влияние в посоката на развитие и да поискат специфичните характеристики на района да бъдат използвани най-ефективно. Предвидените за използване оперативни програми – „Развитие на човешките ресурси“, „Конкуренто-способност и иновации в предприятията“, „Околна среда“, „Образование“ и „Статегически план за развитие на земеделието и селските райони“ в стратегията за местно развитие 2023-2027 г. чувствително ще разшири обхвата си като от 3,5 млн. лв. може да достигне до 8,6 млн. лв. и ще даде реална възможност мнението на хората да окажат влияние върху развитието на различни сфери от живота на територията. Чрез стратегията и заложените в нея допустими и необходими финансови инструменти могат да бъдат решени местни проблеми, въведени иновации, реализирани нови бизнес-начинания и социална подкрепа, извършени дейности по опазване на околната среда и местните природни и културно-исторически паметници, възраждане на местни занаяти и съхраняване им. Местната инициативна група има широк спектър на действие като подкрепя не само мероприятия, свързани с модернизация на земеделието, а също подкрепя инфраструктурни проекти, производство и маркетинг на различни видове продукти, подпомага туризма, реализиране на екологични проекти, инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство и други.

В процеса на изработка на стратегията ще се информира широко обществеността за подхода и възможностите за финансиране по повече от един фонд. Ще се привлекат всички заинтересовани страни, които чрез сътрудничество и споделяне на идеи ще допринесат за по-добър и качествен живот. През следващите месеци предстои:

  • Проучване и анализ на територията – дейността включва събиране и анализиране на количествена и качествена информация за социално-икономическото състояние на територията и нагласите за бъдещото й развитие, необходими за реалистично формулиране на визия, цели и начин на изпълнение на СВОМР;
  • Популяризиране на процеса на разработване – чрез използване възможностите на различни видове комуникационни канали като медии, интернет-страница на сдружението, на членове и съмишленици на сдружението, фейсбук групи, информационни срещи, лични разговори ще се осигури прозрачност, популяризиране и разясняване на процеса на разработване на СВОМР със стремеж към достъпност на информацията и достигане до най-широк кръг от населението;
  • Провеждане на информационни срещи и обучения – чрез които да се запознаят жителите и заинтересованите страни с процеса на разработка на стратегия за ВОМР, която ще се изпълнява през новия програмен период, и привличането им в създаването и формиране на позитивна обществена нагласа за изпълнението й;
  • Изготвяне на новата стратегия за Водено от общностите местно развитие за периода 2023-2027 г.;

–         Консултиране с местната общност и публично обсъждане на всички предложения при съставяне и изготвяне на новия стратегически документ – дейността включва създаване на СВОМР на база на събраната информация, проведените срещи и обучения, консултиране с представителите на заинтересованите страни, консултиране с експерти, провеждане на публични обсъждания и всички мероприятия по създаване на цялостен и завършен стратегически документ. Във всички етапи на създаване на СВОМР ще се спазват характеристиките на подхода „отдолу-нагоре“ и ще се осигурява публичност и прозрачност на процеса на вземане на решения.

Качеството и успехът на изготвянето на стратегическия документ, с който ще се кандидаства за финансиране и реализация на самата стратегия, е силно зависим от активното участие на жителите на двете общини в процеса на създаване и обсъждане. „Местната инициативна група общини Елена и Златарица“ приканва жителите от територията й да вземат активно участие в мероприятията по създаване на стратегия за Водено от общностите местно развитие като информация за всички дейности ще бъдат публикувани на сайта на сдружението – vomr.elena.bg, на информационните табла в общините и пред офиса, фейсбук-страницата на МИГ и местните медии.