Сдружение  „Местна инициативна група общини Елена и Златарица”

5070 гр. Елена, ул. “Ил. Макариополски” № 24,

www.vomr.elena.bg/vomr@elena.bg

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ НА ТРУДОВ ДОГОВОР

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК

Основни изисквания:

 1. 1. Завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър“;
 2. 2. Професионален стаж най-малко две го­дини;
 3. 3. Наличие на административен и екипен опит е предимство;
 4. 4. Компютърна грамотност –Windows, MS Office, Internet
 5. 5. Кандидатът да не е осъждан;
 6. 6. Да може да работи с гъвкаво работно време – ненормирано/удължено;
 7. 7. Да има възможност да участва в обучения и работни срещи в рамките на ненормирано работно време в рамките на територията на МИГ и извън нея;
 8. Познаване на програми и регламенти на ЕС,
 9. 9. Познаване на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г, подхода ЛИДЕР и ВОМР;
 10. 10. Познаване на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица”
 11. Познаване на нормативната уредба, свързана с взаимоотношенията с местната и държавна власт;
 12. Предимство е владеенето на чужд език

 

Необходими документи:

 • Заявление
 • Представяне на лична карта
 • Подробна автобиография (СV);
 • Диплом за завършено образование;
 • Копие от документи доказващи професионален стаж – трудова и/или осигурителна книжка, договори с възложители и други;
 • Копия от удостоверения или сертификати за завършени курсове (ако има такива);
 • Препоръки от предишни работни места.

 

Документите се приемат до 17,00 часа на 15.11.2021 г. в офиса на сдружението, намиращо се в гр. Елена, ул. „Поп Сава Катрафилов” № 25 /старата поликлиника/.

С одобрените кандидати ще се проведе събеседване на 26.11.2021 година от 13,30 часа в офиса на сдружението.

Допълнително информация може да получите от Надежда Стоянова на тел. 0879 101 403.