Днес, 23.08.2023 г. СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” обявява прием по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.678 по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 04 „Инвестиции в материални активи“ от СВОМР.

Обява – обява по 4.1 нова

Условия за кандидатстване – Условия за кандидатстване мярка 4.1

Документи за попълване – Документи за попълване

Документи за информация – Документи за информация

Условия за изпълнение – Условия за изпълнение мярка 4.1

Документи към условията за изпълнение – Документи за изпълнение

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван https://eumis2020.government.bg/.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕТАП ОАСД  – Резултати от ОАСД