СНЦ “МИГ ОБЩИНИ ЕЛЕНА И ЗЛАТАРИЦА” ПУБЛИКУВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЕРКИ ОТ СВОМР

Предстоящи приеми ще има по:

  1. Подмярка 4.1.2. “Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства” от мярка 04 „Инвестиции в материални активи“;
  2. Подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” ;
  3. Подмярка 6.4.1. “Инвестиции в подкрепа на  неземеделски дейности”, мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия” от СВОМР.

Пълният пакет с документи може да намерите в публичния модул на ИСУН 2020 в раздел Обществено обсъждане https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/PublicDiscussion