ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩ ПРИЕМ ПО ПОДМЯРКА 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ, ЧЕ СА ПУБЛИКУВАНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ включително всички относими документи по мярката в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз в България /ИСУН 2020/  https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/PublicDiscussion?fbclid=IwAR2cNYEmoYPtbDPmllhYlsErFoW7wjapvJ_9njDHqSRwOaWHxKp02oCUehU

Повече информация може да получите и в офиса на МИГ –
гр. Елена ул. “Поп Сава Катрафилов” № 25 или на телефон 0879 101 403