На 12.11.2021 г. председателят на Народно читалище „Напредък – Елена 1863“ г-жа Димитринка Иванова подписа тристранен административен договор за изпълнение на проект към стратегията за Водено от общностите местно развитие, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Проектът е по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ на МИГ и е с наименование “Поддържане, възстановяване, популяризиране и подобряване на културното наследство чрез закупуване на осветителна и озвучителна техника, носии и сценични облекла за обогатяване и подобряване качеството на предлаганите услуги от Народно читалище „Напредък-Елена-1863”. Основна цел на проектното предложение е запазването на духовния и културния живот и традиции на населението в община Елена, което е от важно значение за развитието на общността.

Поради липса на средства до този момент озвучителната и осветителна техника в читалището е морално остаряла, неотговаряща на новите технологии и енергийна ефективност, част от нея, особено осветителната е почти неработеща. Подобно е състоянието на сценичните костюми и носии, някои от които са на повече от 50 години.

След обновяването им ще се създадат предпоставки за обогатяване и развитие на нови форми на читалищна дейност, провеждането на повече събития и различни по характер мероприятия. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 94 577,20 лв.