Подписани са два тристранни административни договора за изпълнение на проект към стратегията за Водено от общностите местно развитие, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Единият е на „Сънис“ ЕООД гр. Елена – официален представител на Еконт Експрес ООД. Основна цел на проектното предложение е да допринесе за развитието на неземеделски дейности в селските райони и по-конкретно в община Елена чрез предоставянето на висококачествени пощенски и куриерски услуги. Специфична цел на проекта е да се повиши конкурентоспособността на фирмата чрез инвестиции в оборудване и обзавеждане на офис за куриерски услуги и с неговото реализиране се допринася за улесняване на разнообразяването, създаване и развитие на малки предприятия, както и за стимулиране на местното развитие в селските райони. Стойността на проекта е 75 132,73 лв., от които безвъзмездната помощ е 56 349,56 лв. и включва закупуване на контейнер, газокар, офис техника и оборудване.

Друг подписан договор по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти” е с „Диком“ ЕООД гр. Елена, чрез който ще бъде закупено оборудване за цех за преработка на мед, съответстваща на европейските изисквания за качество на продукцията. Чрез реализацията на проекта ще се гарантира висока производителност на труда и производство на качествена готова продукция от биологичен мед, отговаряща на изискванията на Европейския съюз. Стойността на проекта е 195 412,00 лв, от които безвъзмездната помощ е 97 706,00 лв. По проекта ще бъдат разкрити три работни места.

Екипът на МИГ пожелава на всички подписали договори за финансиране успешно изпълнение на проектите!