Самодейните колективи към Народно читалище „Напредък – Елена – 1863“ вече ще пеят и танцуват с нови носии, а сцената и салонът на културната светиня са обновени и обогатени с нова осветителна и озвучителна техника.

Това стана възможно благодарение на проект „Поддържане, възстановяване, популяризиране и подобряване на културното наследство, чрез закупуване на осветителна и озвучителна техника, носии и сценични облекла за обогатяване и подобряване качеството на предлаганите услуги от Народно читалище „Напредък – Елена – 1863“ – гр. Елена“, съгласно сключен Административен договор № BG06RDNP001-19.328-0003-C01 от 12.11.2021 г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Средствата са  по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от СВОМР на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица”.

Общият бюджет на проекта след проведените процедури за възлагане на обществени поръчки и сключените договори за изпълнение – 83 207,64 лв.

Еленското читалище, което е едно от първите в страната. Основано е на 31 декември 1863 г., преди вече почти 160 години и отделя особено внимание на любителското художествено творчество, за да се развива и пази културното наследство, да се съхранят традициите, местния фолклор, красотата на българската автентичност, пресъздавана чрез изкуството и културата.