На 16.10.2023 г. сдружение „МИГ общини Елена и Златарица“ подписа допълнително споразумение с УО на ПРСР, с което са направени следните промени в стратегията за Водено от общностите местно развитие:

1. Увеличен е бюджетът по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, който е вече в размер на 534 817,00 лв.

2. Увеличен е бюджетът по подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, който е вече в размер на 307 510,00 лв.

Средствата са разпределение от неусвоени средства по четири от подмерките на СВОМР в размер на 44 577 лв., с които са намалени съответно:

  • подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ – 31 850 лв.;

  • подмярка 6.4.1  „Инвестиции в неземеделски дейности“ – 3 727 лв.

  • подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – 4 879 лв. и

  • подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ – 4 121 лв.

Средствата, с които са намалени четирите подмерки от СВОМР, са във връзка с малкия наличен остатъчен ресурс по тях, който е под прага за минимална стойност на един проект, липсата на заявен интерес от кандидат-бенефициенти, изтичане на сроковете за кандидатстване по стратегията, както и необходимостта от по-пълноценното използване на ресурсите в края на програмния период.