ЛИДЕР

ИСТОРИЯ НА ЛИДЕР И ВОМР

 Абревиатурата ЛИДЕР – LEADER произлиза от френски език Liaison entre actions de developpement rural“  и означава „Връзки между дейностите за развитие на селските райони“. Подходът ЛИДЕР се използва за решаване на множеството им проблеми (икономически, социални, образователни и др.) и е метод за мобилизиране и подпомагане на местните селски общности. Подходът има широк спектър на действие, като подкрепя не само проекти, свързани с модернизация на земеделието, а също инфраструктурни проекти, производство и маркетинг на различни видове продукти, селски туризъм, екологични проекти, инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата и други.

Началото на ЛИДЕР е поставено през 1991 г. и е инструмент, работещ добре в различни условия и райони и използва метода „отдолу нагоре“, включващ местната общност и ресурси, използва местната инициатива и умения, насърчава публично-частното партньорство с цел подобряване на качеството на живот и бизнес, придобиване на умения, предоставяне на продукти и услуги, които да доведат до максимална добавена стойност в техния местен регион.

Подходът ЛИДЕР показва как да се действа и има седем основни характеристики, които следва да се разглеждат като комплект от инструменти:

 1. Стратегия за местно развитие според нуждите на района, който не съвпада с предварително дефинирани административни единици. Територията може да е малка, хомогенна, социално и/или исторически, и/или икономически свързана територия, характеризираща се с общи традиции, местна идентичност, чувство за принадлежност, общи нужди и очаквания..
 2. Подход „отдолу нагоре“ означава, че местните хора участват във вземането на решения относно стратегията, нейните цели и приоритети, дейностите, които следва да се изпълнят и задачите, които трябва да бъдат решени на всеки етап от реализацията й.
 3. Създаване на публично-частно партньорство, познато под наименованието местна инициативна група. Тя осъществява дейност в обществена полза – разработва и приема стратегия за местно развитие, определя и разпределя финансовите й ресурси, организира изпълнението, контрола и мониторинга по прилагане на стратегия за местно развитие.
 4. Иновации – в Европейския съюз МИГ се стимулира като се предоставят широки граници на свобода и гъвкавост във вземането на решения за дейностите. ЛИДЕР подкрепя и стимулира нови и новаторски подходи за развитието на селските райони. А новаторството се разбира в най-широк смисъл – от въвеждането на нов продукт или процес на територията до появата нова организация или нов пазар.
 5. Интегрирани и мултисекторни дейности – подходът ЛИДЕР е многоотраслова политика за развитие на селските райони. Дейностите и проектите трябва да включват различни икономически сектори – селско стопанство, промишленост, туризъм, инфраструктура, опазване на околната среда, културно-историческо наследство и др.
 6. Работа в мрежа – съгласно Регламент 1698/2005 всяка държава-членка трябва да създаде национална мрежа за селските райони, която обединява всички организации и административни органи, работещи за устойчиво развитие на селските райони. Мрежите са начин за споделяне на добри практики, обмяна на опит, резултати и ноу-хау между всички администрации и организации, участващи в процеса на развитие на селските райони. Чрез мрежите се осъществяват връзки между хора, проекти и селски райони с цел преодоляване на изолацията и дава възможност за взаимодействие и сътрудничество между местните инициативни и местните инициативни рибарски групи в ЕС.
 7. Сътрудничество – то може да подпомогне МИГ в техните местни дейности и решаване на проблеми или добавяне на стойност към местните ресурси. Реализира се чрез разработването и изпълнението на общ проект от две или повече местни групи. Има основно два вида сътрудничество:
 • Вътрешно-териториално – това е сътрудничество между два и повече селски района в рамките на една държава на ЕС;
 • Транснационално – това е сътрудничество между две и повече местни групи на ЛИДЕР от различни държави на ЕС.

Етапите, през които преминава ЛИДЕР до 2006 г., са описани в таблица № 1:

Таблица № 1 – Етапи на ЛИДЕР

Инициативи ЛИДЕР Брой МИГ Обхваната площ Финансиране от ЕС
ЛИДЕР I

(1991-1993 г.)

217 367 000 кв. км 442 млн. евро
ЛИДЕР II

(1994 – 1999 г.)

906 1 375 144 кв. км 1 755 млн. евро
ЛИДЕР +

(2000 – 2006 г.)

1 893 11 577 386 кв. км 2 105,1 млн. евро

 

 

Наименованието Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ се среща за пръв път в програмния период 2014-2020 г.  ВОМР е наследник на подхода ЛИДЕР, но го доразвива и дообогатява като се основава на политики, заложени за преодоляване на социалните и икономически различия на териториите със специфични характеристики, изостанали в развитието си, като с това европейските институции насърчават техния устойчив растеж, отчитайки териториалните им специфики, потенциал и нужди.

Разликите между ЛИДЕР и ВОМР са:

 • Източникът на финансиране – съгласно Регламент 1303/2013 г. се въвежда т.нар. многофондово финансиране. Стратегиите за местно развитие, прилагащи подходът ВОМР, могат да използват ресурсите на един фонд или комбинация от четирите фонда – ЕЗФРСР, ЕФРР, ЕСФ, ЕФМДР. В България е задължително включването на ЕЗФРСР, а останалите са по желание.
 • Променя се обхватът на действие – Операциите в рамките на стратегиите за ВОМР се прилагат както в селски и рибарски райони, така и в територии със специфични характеристики в зависимост от условията за допустимост на програмите, включени в подхода.
 • Предоставя се подкрепа за текущи разходи, свързани с управлението и изпълнението на стратегията, чрез един единствен фонд – водещ фонд.
 • При оперативни програми, при които цялата приоритетна ос се изпълнява чрез ВОМР, максималният процент за съфинансиране от ЕФРР и/или ЕСФ на нивото на приоритетната ос се увеличава с 10 процентни пункта. Така за ЕЗФРСР според мерките достига до 80-90 %, а за проект по ЕФМДР стига до 75 %.
 • Държавите-членки и управляващите органи определят критерии за избор на стратегии за местно развитие, които трябва да бъдат съгласувани и координирани от всички фондове, финансиращи ВОМР.

През програмния период 2014-2020 г. на територията на ЕС функционират 3337 МИГ и 368 МИРГ.