За проекта

Община Елена в партньорство с община Златарица, НЧ “Напредък 1863“ – гр. Елена и „Бобова могила“ ООД – гр. Златарица изпълнява проект по договор № РД 50-172 от 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 год. на стойност 47 815,75 лв. Срок за изпълнението е 6 месеца.

ПОДХОДЪТ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТА Е СВЪРЗАН С ЦЕЛИТЕ НА ПОДМЯРКАТА

 1. Подпомагане на процеса за подготовка на стратегии за местно развитие, финансирани от ЕЗФРСР или от повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 2. Насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегиите за местно развитие.
 3. Подкрепа за информиране на местното население относно възможността за финансиране на стратегиите по повече от един фонд.
 4. Подкрепа за популяризиране на местната идентичност.

 

ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТА

Основните дейности по проекта са:

 1. Популяризиране процеса на разработка на стратегията

1.1. Подготовка и провеждане на информационни кампании – 2 бр.

1.2. Изготвяне и разпространение на информационни материали за информиране на местното население- брошура и диплянки

1.3. Информационни срещи/семинари – 2 бр.,

1.4. Информационни конференции – 2 бр.,

1.5 Създаване на на електронна страница

1.6. Поддържане на електронна страница -1бр.,

1.7. Публикуване на информация по проекта в регионални медии -6 бр.,

 

 1. Обучение на екипа на МИГ, в това число представители на партньори и местни лидери

2.1. Обучение на екипа на МИГ, вкл. представители на партньорите;

2.2. Обучение на местни лидери;

 

 1. Проучване и анализ на територията

3.1. Проучване и анализ – 2 бр.

 

 1. Подготовка на стратегията

4.1. Работна среща, свързана с консултиране за подготовка на стратегията – 2 бр.

4.2. Извършване на експертна работа за подготовка на стратегията

4.3. Информационни срещи, свързани с консултиране с местната общност – 3 бр.

4.4. Провеждане на обществено обсъждане – 2 бр.

 

 1. Администриране на процеса на изпълнение на проекта.

5.1. Възнаграждения и осигуровки на координатор/координатори

5.2. Извършване на разходи за външни услуги – разходи за поддръжка на офиса, ток, вода, интернет, телефон, застраховка на закупени по проекта активи и други.

5.3 Закупуване на ново офис оборудване и офис техника.

5.4. Закупуване на офис консумативи и канцеларски материали.

5.5. Извършване на преводи.

5.7. Извършване на разходи за командировки, пътни и дневни.

5.8. Такса за издаване на решение за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка.

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 • Брой на участниците, присъстващи на работни/информационни срещи – 280
 • Брой обучени лица – 30
 • Брой на населението, обхванато от информационните събития – 450
 • Изготвена стратегия за ВОМР – 1 бр.
 • Други резултати: Познаване на подхода ВМОР/ЛИДЕР, подмярка 19.1“Помощ за подготвителни дейности“ от поне 20 % от населението на територията; Разпространена информация сред минимум 40% от жителите на територията по отношение на разработваната СМР и процеса на създаване на МИГ; Наличие на база данни с основни «потенциални» бенефициенти на стратегията; Създаден уеб-базиран канал за информиране и публичност; Познаване на приоритетите на стратегията на територията от поне 20% от населението на територията; Определени принципи на публично-частно партньорство за функциониране на МИГ на базата на широко информиране и публичност; Развитие на компетентност на УС и екип на потенциалния МИГ за функциониране на МИГ; Подготовка за реализиране на СМР сред потенциалните бенефициенти.