На основание чл. 10 ал. 2 от споразумение № РД 50-140/21.10.2016 г., чл. 39, т. 3 и 4 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020 г. на 07.03.2024 г. бе подписано допълнително споразумение между УО на ПРСР 2014-2020 г. и СНЦ «МИГ общини Елена и Златарица», с което бе извършено преразпределение на финансовия ресурс както следва:

  • По подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ – бюджетът е увеличен със 7 000 лв. и вече е в размер на 541 817,00 лв.
  • По подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ – бюджетът е намален с 7 000 лв. и вече е в размер на 470 330,00 лв.

С тези действия са осигурени средства за финансиране на резервен проект по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“, за който не достигаше ресурс.

Пълният текст на допълнителното споразумение може да откриете в раздел Документи МИГ – подраздел Стратегия за местно развитие