Документи МИГ

Стратегия за местно развитие

Бюджет

Устав

Годишни доклади по изпълнение на СВОМР

Годишни финансови отчети

Вътрешни правила за работа на МИГ

Списък на лицата, подписали Декларация Приложение № 6 към чл. 24 ал. 1 т. 8 от Наредба 22/2015

Анализи и проучвания


 

Стратегия за местно развитие

 

ZUSAMMENFASSUNG DER STRATEGIEherunterladen

SUMMARY OF THE COMMUNITY – download

 

Резюме на стратегията за Водено от Общностите Местно Развитие на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“ – Изтегли

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка – Изтегли

Стратегия за Водено от Общностите местно развитие, 2014 – 2020 Г. – Изтегли

Стратегия за Водено от Общностите местно развитие, 2014 – 2020 Г. (актуализирана на 04.09.2018 г.) – Изтегли

Стратегия за Водено от общностите местно развитие 2014 – 2020 г /актуализирана на 15.07.2019 г/ – Изтегли

Стратегия за Водено от общностите местно развитие 2014-2020 г /актуализирана на 04.10.2019 г/ – Изтегли

Стратегия за Водено от общностите местно развитие 2014-2020 г. /актуализирана на 12.02.2021 г./ – Изтегли

Регистър територия МИГ – Изтегли

Споразумение № РД 50-140/21.10.2016 г – Изтегли

Допълнителни споразумения:

1. Изтегли

2. Изтегли

3. Изтегли

4. Изтегли


 

Бюджет

Одобрен бюджет – Изтегли

 


 

Устав

Устав – 04.11.2016 г. – Изтегли

Устав – 10.03.2016 г. – Изтегли

Устав – 12.05.2021 г. – Изтегли

 


 

Годишни доклади по изпълнение на СВОМР

ГОДИШЕН ДОКЛАД (2018 година) за отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.2 “Прилагане на операции в рамките на СВОМР” – Изтегли

Годишен доклад (2019 година) за отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.2 “Прилагане на операции в рамките на СВОМР” – Изтегли

Годишен доклад (2020 година) за отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.2 “Прилагане на операции в рамките на СВОМР” – Изтегли


 

Годишни финансови отчети

ГОДИШЕН ДОКЛАД (2018 година) за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” – Изтегли

ГОДИШЕН ДОКЛАД (2019 година) за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” – Изтегли приложения към доклада Изтегли

ГОДИШЕН ДОКЛАД (2020 година) за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” – Изтегли


 

Вътрешни правила за работа на МИГ

Вътрешни правила за избор и подбор на външни експерти – оценители – Изтегли

Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма – Изтегли

Вътрешни правила за избягването на конфликти на интереси – Изтегли

Вътрешни правила за мониторинга и оценка на цялостното изпълнение и ефект от прилаганата стратегия – Изтегли

Вътрешни правила за наблюдение и оценка на изпълняваните проекти – Изтегли

Вътрешни правила за оценка на проектни предложения /2018/ – Изтегли

Вътрешни правила за прилагане на стратегия за ВОМР – Изтегли

Вътрешни правила за защита на личните данни – Изтегли

Списък на външните експерт-оценители – Изтегли


 

Списък на лицата, подписали Декларация Приложение № 6 към чл. 24 ал. 1 т. 8 от Наредба 22/2015

Изтегли

Списък на одобрените външни експерт-оценители след проведен конкурс –  Изтегли


 

Анализи и проучвания

Проучване и анализ на тема „Проучване на предприемаческите нагласи на територията на МИГ. Възможности, добри и лоши практики при прилагане на СВОМР” – Изтегли

Проучване и анализ “Принос на местните продукти и услуги за маркетинга и пазарното позициониране на територията на СНЦ “МИГ общини Елена и Златарица” – Изтегли

Проучване и анализ “Мерки за оползотворяване на туристическите ресурси и подобряване на туристическото предлагане на територията на МИГ” – Изтегли

Мониторинг и оценка на изпълнението на СВОМР за 2019 г. – Изтегли